fachada-suroeste

Una adequada proposta de gestió ha de partir del coneixement i aplicació de les normes que l’EPSG ha de complir i aplicar, i de la distribució i aprofitament dels recursos que se li assignen. La nostra Escola, com qualsevol escola de la UPV, està regida per les següents normes que marquen i condicionen bona part de la gestió de l’Escola:

ESTATUTS DE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA (DECRET 182/2011, de 25 de novembre)

Apareixen de forma general els conceptes de Director (Art. 67- 68), Subdirectors (Art. 69) i Secretari. (Art. 70)

REGLAMENT DE L’EPSG (BOUPV 72, 07/2013)

Concreta la figura de Director com a Professor Doctor amb vinculació permanent a l’UPV adscrit (art. 20), de Subdirectors com a adscrits (Art. 22.) i de Secretari (Art. 23). També permet la creació de comissions facultatives que es consideren oportunes (Art. 9).

NORMATIVA DE RÈGIM ACADÈMIC I AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT (NRAEA) (BOUPV 35, 02/2010)

Es defineixen els conceptes d’Entitat Responsable del Títol (ERT), de Comissió Acadèmica de Títol (CAT) i de Director Acadèmic de Títol (DAT), amb les seues funcions i obligacions. Cada ERT pot crear una CAT per a cadascun dels títols de què és responsable o una CAT que en gestione diversos.

Després dels últims canvis del Consell de Govern del 4 d’octubre de 2016, pot pertànyer a una CAT o ser DAT un professor a temps complet que haja prestat servei per un període mínim de 10 anys en règim de dedicació equivalent a temps complet. En el mateix Consell de Govern s’indica que, una vegada aprovada la memòria de verificació d’un títol de nova implantació en Consell Social, es procedirà a nomenar una CAT i un DAT amb caràcter provisional.

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ ACADÉMICA (NOA) (Consell de Govern, desembre 2015)

La NOA indica els càrrecs que són objecte de reconeixement de crèdits de dedicació acadèmica. Els que afecten directament a l’organització de l’EPSG són:

  • Òrgans unipersonals establits en els Estatuts, d’àmbit dels Centres: Director, Subdirector i Secretari.
  • Òrgans unipersonals assimilats a Subdirector de Departament únicament als efectes de reconeixement i acreditació: Director Acadèmic de Títol, Coordinador de Programa de Doctorat i Director de Càtedra d’empresa.

Des del punt de vista organitzatiu, tant a nivell d’òrgans unipersonals dels Estatuts o assimilats, l’Escola ha de tindre un Director que ha de ser Doctor, Subdirectors que han d’estar adscrits al centre, i Directors Acadèmics de Títol professors a temps complet amb 10 anys de docència equivalent.

Actualment, consultant amb el Servici de normativa i inspecció, l’EPSG té dret a 6 subdirectors (dos d’ells són el Secretari i el Cap d’Estudis) més dues dotacions temporals especials. Les 6 subdireccions ixen de la fórmula següent:

formula2

Les dotacions temporals especials es donen per tindre en marxa a l’EPSG dues càtedres i han de renovar-se any darrere any.

Per tant, a data de hui, l’EPSG pot tindre una direcció composta per Director, Cap d’Estudis, Secretari, 4 subdirectors de dret pels seus indicadors i 2 subdirectors temporals (que podrien no renovar). A més a més, tots els DAT dels títols impartits a l’EPSG estan assimilats a subdirectors a efectes de reconeixement i acreditació.