Tindre cura de les nostres titulacions, de les i dels nostres professionals, buscar la millora continua, la formació continua, la connexió amb la investigació que ens mantiga al dia, és fonamental per mantindre indicadors de qualitat que ens situen en els primeres posicions dels indicadors nacionals i internacionals.

  • S’ha de mantenir l’acreditació EURACE (Segell d’excel·lència internacional EUR-ACE®) del GISTSI i estudiar si esta acreditació es pot aplicar i sol·licitar per al GTI, o per al MIA.
  • Treballar per obtindre l’acreditació ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) al GISTSI.
  • Revisar els segells de qualitat internacional per a les altres titulacions del centre: turisme, ambientals i comunicació audiovisual.
  • Crear projectes PIME per titulació (PIME A de centre): Metodologies actives, estratègies docents, recursos didàctics, competències transversals, TFG/TFM, coordinació interdisciplinària, pràctiques, etc.
  • Desenvolupar permanentment la Qualitat en el Centre, d’acord amb el compromís de millora contínua, perquè servisca de base a l’adequat seguiment de les seues titulacions.
  • Promoure el desenvolupament d’activitats docents innovadores, en coordinació amb els grups d’innovació educativa, tals com cursos formatius per a estudiants o altres iniciatives.
  • Realitzar una oferta consensuada de taller, jornades, etc. Dedicades a la millora educativa de tota la Comunitat Universitària
  • Recolzar el programes PATU i INTEGRA i visualitzar més el gabinet per a l’orientació psicopedagògica universitària (GOPU).
  • Demanar formació per a tota la Comunitat Universitària en les noves tecnologies.
  • Millorar de forma contínua l’equipament docent (aules, laboratoris, aules d’informàtica, etc.) amb noves fórmules de mecenatge.
  • Fomentar la traducció d’apunts i altres recursos docents al valencià.