En l’any 2016 es va proposar un canvi d’estructura directiva. Esta estructura directiva es mantindrà en 2020, fins que l’Administració UPV ens dote del personal aprovat i compromés en Consell de Govern que encara no tenim. A data de hui l’equip directiu ha de fer tasques de Campus (infraestructures, cultura, promoció, etc.). A més, la falta de PAS (tècnic de gestió acadèmica, personal en internacional, en pràctiques en empresa, en comunicació, etc.) també està carregant les tasques de les subdireccions.

En el moment es doten eixes places, se reestructurà de nou la direcció, incorporant al pla estratègic del Campus de Gandia més esforços a la projecció internacional. Es farà un disseny de la internacionalització del campus incloent estudiants, titulacions i professorat

L’estructura organitzativa per a la Direcció del Centre és la següent:

victor-sanchezDirecció d’Estudis

Victor Sánchez Morcillo

Juntament amb les direccions acadèmiques, i la secretaria del centre, la direcció d’estudis realitza el seguiment del funcionament dels títols, i  elabora el Pla d’Ordenació Docent (POD), el calendari acadèmic, i la programació d’activitats acadèmiques de cada títol de la EPSG. A més, assumeix tasques i responsabilitats com: secretaria de les 9 Comissions Acadèmiques de grau i màster, coordinació dels processos relacionats amb TFG/TFM, selecció de cursos de formació per professorat, i transmet informació d’interés per al professorat.

Té una forta interacció amb altres subdireccions: Juntament amb infraestructures, coordina l’assignació de aules i laboratoris per a l’ús docent, això com les eines tècniques per a docència semipresencial i virtual.  Amb la subdirecció de qualitat, coordina els processos de creació de nous títols, i la revisió dels actuals. 

Té una interacció directa amb l’equip rectoral de la UPV, i en particular amb els vicerectors d’Estudis (VECA), d’Organització Académica i Professorat (VOAP) i d’Alumnat (VACE). Es membre de la subcomissió de reconeixements, integrada per tots els caps d’estudis de la UPV. 

 

Secretari i Subdirector de Pla Estratègic

José Pelegrí Sebastiá

És la segona subdirecció obligatòria que farà complir les normatives al centre, amb el suport del personal de secretaria. A més a més, se li assigna la redacció de l’informe de situació de Campus i del pla estratègic, amb l’objectiu de reforçar els títols i màsters actuals, fomentar la investigació al campus, i prospectiva de nous títols, dobles graus, etc. Connectarà amb el Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Planificació, amb el Vicerectorat d’Investigació, Innovació i Transferència, i amb el Vicerectorat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

 

almanzor_sapenaSubdirector de Qualitat i Nous Títols

Almanzor Sapena Piera

És un subdirector important per a la gestió acadèmica. La falta d’un tècnic d’eixa temàtica en l’EPSG obliga a assolir les seues tasques per part de la direcció. S’encarregarà de l’elaboració i la documentació dels plans d’estudis, de la verificació i acreditació de títols, col·laborarà en la gestió del Pla d’Ordenació Docent i coordinarà les competències transversals. El seu Vicerectorat de referència és el Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació.

 

Subdirector d’Infraestructures

José Miro Moratal

Un subdirector també necessari a l’EPSG que ha de gestionar l’execució de totes les obres, instal·lacions, concessions, etc. Està encarregat de la gestió mediambiental i recuperarà la comissió de laboratoris. Connecta amb el Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Planificació, amb el Vicerectorat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i sobretot, la Direcció Delegada d’Eficiència Energètica i Medi Ambient.

Subdirectora d’Alumnat i Innovació Educativa

Eva Mª Mestre Mestre

Una subdirecció pensada per a posar en valor els nostres alumnes i afavorir totes les iniciatives que puguen millorar la qualitat de l’ensenyament. Ha de posar en marxa i/o recolzar les propostes de millora que formen part dels informes de gestió dels Títols de l’EPSG. Serà l’interlocutor amb la Delegació d’Alumnes, canalitzant els assumptes relacionats amb ells. Recolzarà les tasques de l’Àrea Internacional i els programes associats a l’ICE (Programa Integra. Pla de Acció Tutorial Universitari (PATU)), i portarà els projectes d’Innovació educativa: Propostes i aportacions que comporten un canvi.

Els vicerectorats de referència: Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació, el Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat i el Gabinet del Rector.

 

josepangel_masSubdirector de Promoció i Comunicació

Josep Angel Mas Castells

Aquesta subdirecció continua amb les tasques de promoció dins del campus: Jornades de Portes Obertes, Campus Praktikum UPV, visita a les instal·lacions, etc. També s’encarregarà del foment del campus a centres educatius no universitaris, de la integració en activitats de la comarca Safor-Valldigna i altres comarques veïnes (per ex. Trobades d’escoles, trobades de joves, encontres bandes juvenils, etc.). Valorarà la creació d’una Comissió de secundària i la creació de Comissions de Promoció de títols amb PDI + PAS. Estudiarà la possibilitat de coordinar accions de foment del campus en particular i de la UPV en general amb l’EPS d’Alcoi, especialment dirigides a les comarques centrals valencianes.

Connectat amb el Gabinet del Rector i l’Àrea de Comunicació.

 

javier_pastorSubdirector de Cultura

Francisco Javier Pastor Castillo

Una subdirecció per continuar la bona tasca cultural que actualment es fa al Campus, recolzada per la Tècnica  de Promoció Lingüística i Cultural. Ha de coordinar esdeveniments i activitats culturals, i la Comissió de cultura. Se li encarrega la creació de l’”Agenda de Campus” a un “clic”: cultura, esports, empreses, ICE, CFP, Delegació d’Alumnes, etc. Ha d’engegar mecàniques que ajuden a millorar la comunicació de tot el personal del Campus i mantindre la informació actualitzada. Connectat amb el Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària i amb el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esports.

 


Subdirector d’Emprenedors i Relacions amb l’Entorn

Vicent Jesús Altur Grau

Una subdirecció pensada per continuar amb les tasques que ja estan fent-se al Campus. Estan al seu càrrec el centre d’emprenedors, el programa Ideas, pràctiques en empresa i ocupació, innovació, les càtedres de Campus i la relació amb l’entorn. Connecta amb la Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació.

 

L’equip de Direcció del Centre es completa amb les Direccions  Acadèmiques de Títols.

  • Grau en Comunicació Audiovisual: Cristina Teresa Navarro Laboulais
  • Grau en Ciències Ambientals: Jesús Martí Gavila
  • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació So i Imatge: José Ignacio Herranz Herruzo
  • Grau en Tecnologies interactives: Sandra Sendra Compte
  • Grau en Turisme: Lluis Gaspar Miret Pasto
  • Màster en Enginyeria Acústica: Francisco Javier Redondo Pastor
  • Màster en Postproducció Digital: Juan Manuel Sanchis Rico
  • Màster en Avaluació i Seguiment Ambiental d’Ecosistemes Marins i Costaners: Eduardo Jorge Belda Pérez
  • Màster Universitari en Comunicació Transmèdia: Margarita Cabrera Méndez
  • Màster Universitari en Intel·ligència Turística (direcció provisional): Alberto Palomares Chust