El Campus de Gandia ha de ser un lloc atractiu que facilite, en la mesura de les nostres competències, la projecció curricular de totes les persones que aposten per un futur ací. Projecció en millora docent, investigació, i gestió, fonamentals per crear projectes curriculars individuals de les persones del nostre Campus.

  • S’ha de potenciar més la comissió d’investigació i que puga llançar diferents iniciatives de foment de la millora de la investigació del PDI i PI adscrit al centre.
  • Valorar la creació d’una revista que arreplegue diferents iniciatives d’investigació del Campus.
  • Valorar la creació d’una revista que arreplegue diferents iniciatives de docencia del Campus.
  • Foment d’estades de docència i d’investigació: generar i revisar contactes per àrea a través de professors i l’oficina internacional.
  • Reconèixer l’excel·lència en la dedicació docent mitjançant la dotació de premis a nivell de l’Escola.
  • Implicació en la gestió: designar Directors Acadèmics de Grau (cada 4 anys) i Comissions Acadèmiques de Grau en votació o consens de tot el professorat que done docència al títol.
  • Potenciar la investigació dels professors amb menys tradició investigadora per mitjà de la participació en projectes.
  • Crear un banc d’idees del personal del Campus en base a la Innovació Oberta.
  • Realitzar tallers en el Campus sobre diferents convocatòries de recerca.
  • Connectar al PAS de forma voluntària amb la investigació.
  • Establir un premi a l’investigador o grup de recerca més destacat del Campus.
  • Donar suport al personal investigador i als grups d’investigació en tot el cicle de recerca des de l’inici dels processos d’investigació, en coordinació amb el personal de la Biblioteca-CRAI.
  • Fomentar les estades d’investigació: generar i revisar contactes per àrea a través d’investigadors i la oficina internacional.
  • Fomentar els cursos de llengua.
  • Donar suport a PDI i PAS per a desenvolupar la seua mobilitat internacional.
  • Promoure la participació en projectes de recerca internacionals.